Hur fungerar EU?
 • EU-grundlagen

  med Lissabonfördraget

Läs mer om sidans projekledare Om Anders Erkeus

med stöd av Sveriges regering genom Mp Stockholms Stad, ABF och Tankesmedjan Cogito.

Bruksanvisning

Välkommen!

Du är nu anmäld som skribent på eusverige. Du kan skriva kommentarer, ta del i diskussioner och skriva övergripande texter.

Välkommen!

Du är nu anmäld som användare på eusverige, och kan skriva kommentarer och ta del i diskussioner.

Glömt lösenordet?

Har du glömt ditt lösenord? Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett mail med instruktioner till dig om hur du kan sätta ett nytt lösenord.eller

Mina inställningar

Om migÄndra lösenord


Lämna dessa fält tomma ifall lösenordet inte ska ändras.Logga in

Om du har en inloggning kan du bidra aktivt till sajten genom att skriva kommentarer med mera. Fyll i dina användaruppgifter, eller anmäl dig som ny användare nedan.

Befintlig användareNy användareLaddar...


Laddar lagtexten...

Vad finns på EU:s bord?

EU:s ämnesområden - här en sammanfattad lista från EU, med lite info om vad som innefattas.

 Nedan ses en mer detaljerad sammanställning av EU:s befogenhetsområden, indelad efter de olika beslutsförfaranden som används. Länkar till beskrivning av beslutsformerna för respektive befogenhet visas i högerspalten när man musar över länkarna.

Ordinarie förfarande:

Där parlamentet och ministerrådet (m kval. majoritet) beslutar tillsammans, med varianter

Särskilda förfaranden:

Enhälligt i ministerrådet + godkännande av parlamentet, med varianter

 • Bekämpning av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (artikel 19.1 i EUF-fördraget)
 • Utveckling av unionsmedborgarskapet (artikel 25, andra stycket i EUF-fördraget) - kräver godkännande av nationella parlamenten.
 • Inrätta en europeisk åklagarmyndighet (artikel 86.1 i EUF-fördraget)  Med rätt för några stater att agera ihop.
 • En enhetlig ordning för Europaparlamentsval och regler och villkor för Europaparlamentets ledamöter(artikel 223.1-2 i EUF-fördraget) - kräver godkännande av nationella parlamenten.
 • Fastställandet av den fleråriga budgetramen (artikel 312.2 i EUF-fördraget)   Europeiska Rådet (toppmötena) kan utverka kvalificerad majoritet i Ministerrådet
 • Flexibilitetsklausulen -"lämpliga bestämmelser" för att uppfylla mål, när befogenheter inte finns i fördragen (artikel 352.1 i EUF-fördraget).

Ministerrådet (m kvalificerad majoritet) ensamt, efter att ha hört parlamentet, med varianter

Enhällighet i ministerrådet ensamt, efter att ha hört parlamentet, med varianter

 • Åtgärder om social trygghet eller socialt skydd (artikel 21.3 i EUF-fördraget)
  Undantag i rätt att rösta och kandidera i kommunala val (artikel 22.1 i EUF-fördraget) samt till Europaparlamentet (artikel 22.2 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder som utgör ett steg tillbaka i EU-rätten när det gäller liberalisering av kapitalrörelser till eller från tredjeland (artikel 64.3 i EUF-fördraget)
 • Regler om pass, id-kort och bevis om uppehållstillstånd (artikel 77.3 i EUF-fördraget)
 • Åtgärder inom civilrätten som rör gränsöverskridande frågor om familjerätt (artikel 81.3 i EUF-fördraget)  , ett nationellt parlament kan stoppa detta
 • Operativt polissamarbete (artikel 87.3 i EUF-fördraget)  - Här kan minst 9 stater agera själva
 • Möjligheten för medlemsländernas myndigheter att ingripa på ett annat medlemslands teritorium (artikel 89 i EUF-fördraget)  - ska också höra Ekonomiska och Sociala kommittén
 • Indirekta skatter (artikel 113 i EUF-fördraget)   - ska också höra Ekonomiska och Sociala kommittén
 • Tillnärmning av lagstiftning som rör den inre marknadens upprättande eller funktion (artikel 115 i EUF-fördraget)  - ska också höra Ekonomiska och Sociala kommittén
 • Språkanvändning i samband med europeiska rättigheter som säkerställer ett skydd av immateriella rättigheter (artikel 118, andra stycket i EUF-fördraget)
 • Ändring av protokoll 12 om förfarandet vid alltför stora underskott i medlemsländernas budget eller ersättande av protokollet med fördragstext (artikel 126.14 i EUF-fördraget) , då hörande Centralbanken
 • Tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter angående tillsyn över kreditinstitut (artikel 127.6 i EUF-fördraget).  -  ska också höra Centralbanken
 • Social trygghet för arbetstagare och pensionärer, tillvaratagande av arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen, anställningsvillkor för medborgare i tredje land, dock utan att påverka ländernas lagar på områdena (artikel 153.2, andra stycket i EUF-fördraget) -  ska  också höra Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
 • Vissa bestämmelser inom miljöpolitiken, till exempel om miljöskatter, fysisk planering och markanvändning, och förvaltning av vattenresurser och struktur på energikällor (artikel 192.2 i EUF-fördraget) -  inkl överförande av dessa frågor till ordinarie förfarande  -  ska  också höra Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén
 • Bestämmelser inom energipolitiken som handlar om skatter (artikel 194.3 i EUF-fördraget)
 • Regler som rör associering av utomeuropeiska länder och territorier (artikel 203 i EUF-fördraget)
 • EU-domstolens behörighet att behandla tvister om hur beslutade immateriella rättigheter på EU-nivå ska tillämpas (artikel 262 i EUF-fördraget) - ska godkännas av medlemsländerna.
 • Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga (artikel 308 i EUF-fördraget) (+ andra metoder inkluderande investerinsbanken.)
 • Berstämmelser om systemet för unionens egna medel (artikel 311 i EUF-fördraget, tredje och fjärde stycket) - ska godkännas av medlemsländerna - genomförande av bestämmelser med parlamentets godkännande
 • Förvandla ett förfarande inom fördjupat samarbete som kräver speciellt förfarande till det ordinarie (artikel 333.2 EUF)
 • Bemyndigande för några stater att inleda ett fördjupat samarbete  om utrikes- och säkerhetspolitik (artikel 329.2 EUF- rådet ensamt i slutänden
 • Bestämmelser om språkanvändning på den inre marknaden för immateriella rättigheter (artikel 118 EUF)

Samma metod som harmoniseringen antagits med - kan initieras av 1/4 av medlemsstaterna

EU-parlamentet efter rådets och kommissionens godkännande

 

 

 

Dra strecket uppåt eller nedåt!

Sök artikel i lagtexten med känt nummer

Hänvisning