Hur fungerar EU?
  • EU-grundlagen

    med Lissabonfördraget

Läs mer om sidans projekledare Om Anders Erkeus

med stöd av Sveriges regering genom Mp Stockholms Stad, ABF och Tankesmedjan Cogito.

Bruksanvisning

Välkommen!

Du är nu anmäld som skribent på eusverige. Du kan skriva kommentarer, ta del i diskussioner och skriva övergripande texter.

Välkommen!

Du är nu anmäld som användare på eusverige, och kan skriva kommentarer och ta del i diskussioner.

Glömt lösenordet?

Har du glömt ditt lösenord? Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi ett mail med instruktioner till dig om hur du kan sätta ett nytt lösenord.eller

Mina inställningar

Om migÄndra lösenord


Lämna dessa fält tomma ifall lösenordet inte ska ändras.Logga in

Om du har en inloggning kan du bidra aktivt till sajten genom att skriva kommentarer med mera. Fyll i dina användaruppgifter, eller anmäl dig som ny användare nedan.

Befintlig användareNy användareLaddar...


Laddar lagtexten...

Heta texter i EU-grundlagen och dess följdbeslut

Här följer lite tips på ställen i fördragstexterna av grundläggande karaktär, samt några som ofta berörs i debatten eller sticker ut på olika sätt. Längre ner följer också några direktiv och domar som har varit eller är aktuella i debatten. Detta är rubrikerna:

Aktuellt mars 2022Massflyktsdirektivet

Om institutionerna i fördragen, beslutsgångarna, om fördragsändring, sakpolitikens kapitel

Ett urval övriga intressanta och omdiskuterade artiklar

Några i debatten berörda EU-direktiv och EU-domar

Historiskt avgörande domar

----------------------------------------------------------------------------------

 

Om institutionerna i fördragen

Kommissionen - övergripande - om inre funktioner

EU-Parlamentet   -  övergripandeom inre funktioner

Ministerrådet - övergripande - om inre funktioner

Europeiska Rådet (toppmötena) - övergripande - om inre funktioner

Domstolen - övergripande - om inre funktioner - stadga

Centralbanken - samlad beskrivning - stadga

Rådgivande organ:

Ekonomiska och sociala kommittén

Regionkommittén

Revision:

Revisionsrätten

 

 

Beslutsgångarna

Allmänt om beslutsformerna

Ordinarie förfarandet  -  den vanligaste beslutsformen  (se också karta)

Röstfördelning mellan staterna i Ministerrådet,  huvudregeln. Vid specialfall krävs större majoritet. 

 

Fördragsändring

Samlade bestämmelser om fördragsändringar

 

Sakpolitikens kapitel

Här finns politiken på många sakpolitiska områden redovisade

Upp

 

Ett urval intressanta och omdiskuterade artiklar

 I EU-fördraget:

eu 5 subsidiaritetsprincipen (närhetsprincipen) och proportionalitetsprincipen

med protokoll 2 om denna    särskilt de nationella parlamentens "gula kort"

eu 7  "atombomben" , möjligheten att ingripa mot en medlemsstat som bryter mot mänskliga rättigheter

eu-17.1-2  kommissionens uppgifter och initiativmonopol

eu 42.3 st2 om gradvis förbättrad militär  kapacitet

eu 48.5  om problem med ratificering av fördragsändring

eu 49 antagande av nya medlemmar

eu 50  utträdesparagrafen, som användes vid Brexit

eu 53  giltighetstid -obegränsad tid

 

 I Funktionsfördraget:

euf 32 d  med förklaring 30   om konsumtionsökning som mål

euf 34-35 om förbud mot  kvantitativa restriktioner  i handeln

euf 45  fri rörlighet för arbetstagare

euf 58.2 liberalisering av banktjänster

euf 96 om förbud mot stöd av transporter

euf 107  förbud mot statligt stöd  (=offentligt stöd)

euf 114 punkt 4 och 5, kallas ibland miljögarantin , om villkor för att behålla gällande eller införa nya undantag av miljöskäl mm

euf 116  om snedvridning av konkurrensen  och 326  konkurrensen mellan ländena om företagen

euf 151 om socialpolitik

euf 206 handelspolitiken - inga restriktioner för direktinvesteringar

euf 333 om att ändra till kvalificerad majoritet utan fördragsändring - gäller samarbetande länder

euf 352  ibland kallad "gummiparagrafen",    om vidtagande av "nödvändiga åtgärder" utan "nödvändiga befogenheter"

 

I rättighetsstadgan:

stadga-art7  om rätten till privatliv mm

stadga-art8   om skydd för personuppgifter, dito  

stadga-art11   om yttrandefrihet

 

I Euratom:    

euratom 1  om främjande av tillväxt av kärnenergiindustrierna

 

I protokollen:

protokoll 2  om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

protokoll 2-art7   "Gula kortet", möjligheten att skicka tillbaks förslag för omprövning

protokoll 7 om immunitet

 

I förklaringarna:

förklaring 17 om eu-fördragens överordnade roll, baserad på ett domstolsbeslut

 

I Sveriges anslutningsfördrag:

icke bindande förklaringar om "Sveriges undantag för kollektivavtal och offentlighetsprincip"

Upp

 

Några i debatten berörda EU-direktiv och EU-domar

 Med utgångspunkt i EU-grundlagen formas konkreta lagförslag, som ska uppfylla dess idéer. Detta sker, som beskrivs på annan plats på sajten via härledda lagar i form av direktiv, förordningar och beslut. Och domstolen griper in när lagarna inte följs. Här listas några debatterade lagar.

 

GDPR  (General Data Protection Regulation)  - en sajt som vill tydliggöra dataskyddsförordningen

Om EU:s klimatlag

 

Upphandlingsdirektiven

Försörjningsdirektivet  (2004/17/EG om offentlig upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster)

Klassiska direktivet (2004/18/EG om  offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster)

Om upphandlingsdirektiven

 

 Kring det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet

(om massdatalagring av hela EU- befolkningens kommunikationer)

Se direktivets historia här

Direktivet från mars 2006

Yttrande från Ekonomiska och Sociala kommittén

Domen mot direktivet april 2014     Pressrelease om domen  - direktivet ogiltigförklaras

Rapport från juristerna i Ministerrrådet   kritisk analys  -  intern version med stark punkt 20 (struken ur extern utgåva)

Domen mot Sveriges tillämpning dec 2016  -  svenska massdatalagringen underkänns

Följ Sveriges återinförande till beslut 2019  (fortsatt  massdatalagring, med vissa begränsningar )

Kring fackliga rättigheter

Utstationeringsdirektivet  (1996/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster)

Lavaldomen   (dec 2007 om Frihet att tillhandahålla tjänster inom byggsektorn – minimilön – kollektivavtal - stridsåtgärder)

 Yrkestrafikförordningen  (EG 1071/2009 om  regler beträffande yrkesmässig trafik)

Övrigt

Energiskattedirektivet

 

Här en länk till f.d. EU-parlamentarikern Jens-Peter Bondes presentation av EU-grundlagens huvuddelar i pdf-form, med sammanfattande notiser till varje artikel och innehållande några andra texter kring Brexit mm.

Upp

 

Historiskt avgörande EU-domar

Många avgörande steg i utvidgandet av EU:s makt har inte tagits via fördragsändringar fastställda i nationella parlamenten, utan via domar i EU-domstolen. Här några exempel:

Van Gend en Loos- domen 1963  -  fastställde principen om direkt effekt -  att EU-lagarna gällde direkt mot medborgare och organisationer i medlemsländerna (inte via parlament eller regeringar)

Costa mot Enel, den 15 juli 1964, mål 6/64  -   fastställde EU-reglernas företräde framför nationell lagstiftning

Cassis de Dijon - domen 1979  - fastställde att en vara som får säljas i ett land måste tillåtas i alla medlemsländer, om inte EU har reglerat varan.

Stardust Marine  - 2002, Utvidgning av begreppet "Förbjudet statligt stöd"

-------------------------------------------------------------------------------

Lite kuriosa: En gatumusikant överklagar tyska och nederländska regeringarnas krav att han ska betala moms, domstolen ger honom rätt.

Sök bland alla domar här!

 

Upp

Dra strecket uppåt eller nedåt!

Sök artikel i lagtexten med känt nummer

Hänvisning